[100% FREE] Acoustic Fingerstyle Guitar Course: Beginner to Advanced

In this course I WILL be teaching you how to play fingerstyle guitar. I cover all of the challenging chords, picking…

Ice Cream (BlackPink - Selena) Fingerstyle Tabs

Ice Cream Fingerstyle Guitar Tabs: Ice Cream Chords:

Đúng Cũng Thành Sai (Mỹ Tâm) - Sheet Nhạc & Hợp Âm

Sheet Nhạc Đúng Cũng Thành Sai (Mỹ Tâm):

Đúng Cũng Thành Sai(Mỹ Tâm) - Cảm Âm Chuẩn - Cảm âm Sáo Trúc

Cảm âm Đúng Cũng Thành Sai: [Verse 1] Quá đủ rồi, quá mệt rồi, quá muộn rồi. Sol mi mi, sol mi mi , sol re re Tình yê…

Các tiết nhịp và Loại nhịp hỗn hợp | Nhạc Lý Cơ Bản - Bài 9

Như đã nói ở bài 8, các tiết nhịp đơn có thể liên kết thành những tiết nhịp phức. Sự kết hợp hai hoặc nhiều loại tiết …

Các loại tiếp nhịp và loại nhịp phức | Nhạc Lý Cơ Bản - Bài 8

Các tiết nhịp phức được hình thành do kết hợp các loại nhịp đơn cùng loại.    Tiết nhịp phức có thể gồm hai hoặc nhiều …

Tiết Nhịp và Loại Nhịp Đơn | Nhạc Lý Cơ Bản - Bài 7

Tiết nhịp trong đó các trọng âm (phách mạnh) lặp lại đều đặn cách một phách một lần gọi là tiết nhịp hai phách. Tiết …

Tiết Nhịp - Loại Nhịp - Nhịp Lấy Đà | Nhạc Lý Cơ Bản - Bài 6

Các âm thanh trong âm nhạc được tổ chức về thời gian. Sự nối tiếp các âm thanh với những phách bằng nhau về thời gia…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào