do re fa, fa sol la sol fa do re 
do re fa, fa sol la do2 re2 do2 la 
la do2 re2, re2 re2 do2 la, sol fa-la, la sol la re 
re fa sol sol sol la sol fa re fa sol 

do re fa, fa sol la sol fa do re 
do re fa, fa sol la do2 re2 do2 la 
la do2 re2, re2 re2 do2 la, sol fa-la, la sol la re 
re fa sol sol sol la sol fa fa re fa 

do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2 
re2 do2 re2 re2 re2 do2 sol la 
do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 la do2 
fa-sol la do2 do2 re2 do2, fa-sol la la sol re fa 
do2 re2 do2 re2 fa2 sol2 fa2 fa2 re2 do2 

do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2 
re2 do2 re2 re2 re2 do2 sol la 
do2 re2 fa2 fa2 fa2 sol2 fa2, re2 do2 la do2 
fa-sol la do2 do2 re2 do2, fa-sol la la sol re fa 
la do2 re2 do2 do2 la la sol sol fa-sol fa Tham khảo thêm cảm âm kalimba, tab kalimba:

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn