Kết quả hình ảnh cho tháng tư là lời nói dối của emLa Si Do2 Si La Son La Mi
La Si Do2 Si La La Son Son Re Mi Son La
La Si Do2 Si La La Son Son Re Mi Son La
La Si Do2 Si La Son La Mi
La Si Do2 Si La La Son La

Mi2 La Son La, Mi La Son La
La La Son La Mi2
Mi2 La Son La, Mi2 La Son La
Son Son Mi Re Mi

Mi2 La Son La, Mi La Son La
La La Son La Mi2
Do2 Si Do2 Si Do2 Si Do2 Si La

Mi2 Re2 Do2 Si La, Do2 Re2, Mi2 Son2 Re2 Re2 Mi2 Son2 Re2 Mi2
Mi2 Re2 Do2 Si La, Do2 Re2, Mi2 Mi2 Do3 Si2 Do3 Si2 Son2 Mi2
Mi2 Re2 Do2 Si La, Do2 Re, Mi2 Son2 Re2 Re2 Mi2 Son2 Mi2 Re2 Mi2
Son La Mi2 Re2 Son2 La2

Bài viết liên quan

1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn