Ác Ma Đến Từ Thiên Đường (Tone Fa) - Cảm âm Sáo Trúc, Cảm Âm Kalimba
Cảm âm Ác Ma Đến Từ Thiên Đường:

Re re re fa re fa
Do2 fa fa
Sol la la la
Sib la sib la sol sol

Fa re re re 
Fa re fa do2 fa fa
Sol la la la fa mi

Sol la
La la la fa2
Sib sib sib fa2
Do2 do2 do2
Sib la sib la sol sol
Fa re re re 
Fa re fa do2 fa fa
Sol la la la fa mi

[Điệp Khúc]
Do2 fa2 mi2 re2 mi2 fa2
Mi2 mi2 do2 do2 do2 do2 
Mi2 fa2 mi2 re2 mi2 fa2
Mi2 mi2 do2 do2 do2 do2

Mi2 fa2 mi2 re2 mi2 fa2
Fa2 sol2, fa2 la2, sol2 mi2
Mi2 mi2 fa2 mi2 re2 mi2 fa2 
Fa2 fa2 mi2 mi2 mi2 mi2 
Do2 do2 do2 do2 do2 do2
Do2 do2 sib la sol fa
Fa2 mi2
Do2 do2 sib la sol fa
Do la sol

Re2 re2 re2 mi2 mi2 fa2 fa2 fa2 fa2
Mi2 mi2 fa2 fa2 fa2 fa2
Mi2 mi2 do2 do2 do2 do2

Re2 re2 re2 mi2 mi2 fa2 fa2 fa2 fa2
Mi2 mi2 fa2 fa2 fa2 fa2
Fa2 fa2 sol2

2 nhận xét: