Cảm âm Em ơi lên phố:

La đô2 la la
Sol fa fa rê sol
La đô2 la la
Sol fa fa la la
La đô2 la la sol fa
Rê2 rê2 rê2 rê2 mi2 đô2
La sol la đô2
Sol2 fa2 rê2
Rê2 đô2 rê2 fa2 rê2

Đô2 rê2 fa2 sol2
La2 sol2 fa2 rê2-đô2
Sol2 la2 sol2 fa2 rê2
La đô2 rê2 sol2 
La2 sol2 fa2 rê2-đô2
Rê2 fa2 rê2 đô2 la
Fa2 sol2 la2 sol2
Fa2 rê2 đô2
Sol2 la2 sol2 fa2 rê2 đô2
La sol la đô2 fa2
Mi2 rê2 đô2 rê2...

La2 la2 sol2 la2 đô3 rê2
Rê2 đô2 rê2 fa2 sol2 la2 sol2
Sol2 sol2 la2 đô3 rê3 sol2
Sol2 sol2 sol2 fa2 mi2 đô2 rê2

La2 la2 sol2 la2 đô3 rê2
Rê2 đô2 rê2 fa2 sol2 la2 sol2
Đô3 la2 sol2 
Sol2 sol2 sol2 đô3 sol2 fa2
La2 la2 sol2 la2 đô3 rê2
Rê2 đô2 rê2 fa2 sol2 la2 sol2
Sol2 sol2 la2 đô3 rê3 sol2
Sol2 fa2 sol2 fa2 mi2 đô2 rê2
La2 la2 sol2 la2 đô3 rê2
Rê2 đô2 rê2 fa2 sol2 la2 sol2
Sol2 sol2 fa2 mi2 fa2 sol2 đô3
La2 đô3 rê3....


Rê2 rê2 la đô2 đô2
Mi2 mi2 la mi2 mi2
Mi2 mi2 la mi2 mi2
Mi2 fa2 mi2 rê2 đô2 rê2
Sol2 la2 fa2 rê2
Sol2 la2 fa2 rê2-đô2
La đô2 đô2 đô2 la rê2

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn