Đánh các nốt không bị tịt, bị rè trên Guitar

Bài 3 - Đánh các nốt không bị tịt, bị rè - bài tập giúp khắc phụ tình trạng khi đánh 1 nốt nào đó trên đàn guitar bị tịt hoặc rè


Bài học Tiếp Theo: 

Không có nhận xét nào