Hướng Dẫn Cách Bấm Hợp Âm Thứ, Trưởng và 7

Bài 6: Cách bấm 3 hợp âm TRƯỞNG đơn giản nhất


Bài 7 Hướng dẫn cách bấm 3 hợp âm THỨ


Bài 8: Hướng dẫn cách bấm 3 hợp âm 7


Bài học Tiếp Theo: 
Không có nhận xét nào