Cảm âm Hôm nay em cưới rồi:

Đô2 Si Mi La Si Đô2 Si La Sol Si
Đô2 Si La, La Sol La Si Sol Mi
Đô2 Si Mi La, Si Mi2 Rê2 Si Sol Si
Đô2 Si La, La Sol La Rê2 Si La
La Si Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Si
Sol Sol La Si Đô2 Rê2 Si La Sol Mi
Mi Đô2 Si Đô2 Rê2 Si La Sol Mi La
La Si Đô2 La, La Rê2-Mi2 Sol2 Sol2 Mi2-Rê2 Rê2

Điệp Khúc:
La La Si Đô2 Rê2 Mi2 La
La Rê2-Mi2 Sol2 Mi2 Rê2 Mi2 Rê2 Rê2
Sol La Si Đô2 Rê2 Rê2, Đô2 Rê2 Rê2 Sol2 Fa2 Mi2
Mi2 Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Đô2 Rê2 Đô2 La
Mi2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 Si, Sol La La
Đô2 Rê2 Mi2 Sol2 La2
La La Si Đô2 Rê2 Mi2 La2
Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Rê2
Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Sol2 Sol2
Sol2 Mi2 Rê2 La Rê2 Mi2
Sol-La La Đô2 Mi2 Rê2 Đô2 La
La Si Đô2 Si La Rê2 Si La
Sol La Mi2 Rê2 La Rê2 Si La

Mi2 Mi2 Rê2 La Mi2 Rê2
Rê2 Rê2 Đô2 Sol Rê2 Đô2
Mi2 Mi2 Rê2 La Mi2 Rê2, Đô2 Mi2
Mi2 Mi2 Rê2 La Mi2 Rê2 Si Sol
La Đô2 Si Sol Mi
Sol La Mi2 Rê2 La Rê2 Mi2 Rê2 Si La


BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!