Hiển thị các bài đăng có nhãn nhạc lý căn bản

Vòng Tròn Bậc 5 (Circle of fifths) - Tìm hiểu chi tiết và ứng dụng | Nhạc lý Guitar Căn bản #6

Giới thiệu chung Vòng tròn bậc 5 là gì? Vòng tr…

Tìm hiểu về Dấu hóa và Dấu hóa tương đương | Nhạc lý Guitar Căn Bản #5

1. Giới thiệu chung 2. Dấu hóa là gì 3. Dấu hóa tươn…

Ngũ Cung - Hiểu rõ về Âm Giai Ngũ Cung (Pentatonic Scale) | Nhạc lý Guitar Căn Bản #4

Giới thiệu chung Âm giai ngũ cung Công thức của…

Âm Giai là gì ? Vị trí Âm giai trưởng và âm giai thứ | Nhạc Lý Căn Bản #2

Quãng là gì Quãng trên đàn guitar Âm giai trư…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào